طراحی سایت
X

جزئیات بازیکنان

نام:امین کاظمی

متولد:1367-02-16 12:00:00 نام باشگاه های قبلی: پست بازیکن در تیم:گوش چپ مربیان: سابقه ملی: